หน้าหลัก » บทเรียน » บทที่ 3 รู้เก็บ – รู้แก้ไข

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกความหมายและความสำคัญของระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain)ได้
  2. บอกปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของวัคซีนแต่ละชนิดได้
  3. อธิบายวิธีการเก็บรักษาวัคซีนในภาชนะต่างๆรวมทั้งวิธีการใช้อุปกรณ์กำกับอุณหภูมิแต่ละชนิดได้
  4. อธิบายวิธีการแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิด cold chain breakdownได้

รู้เก็บ

รู้แก้ไข