หน้าหลัก » E-Learning

บทนำ E-course training สำหรับหลักสูตรงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

E –course training ชุดนี้ได้พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดและความเชื่อที่ว่า “การเรียนรู้สามารถเกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา และบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต” และสอดรับกับนโยบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ (ฉบับปีพ.ศ.2561-2579) ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติในด้านที่ 4 ซึ่งกล่าวว่า “การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศโดยมีเป้าหมายส่วนหนึ่งคือให้มีจำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ ทรัพยากรด้านวัคซีนมีหลายองค์ประกอบและหนึ่งในนั้นคือ ทรัพยากรบุคคล บุคลากรผู้ปฏิบัติงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจัดเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้เข้มแข็งเพื่อการบริหารจัดการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ” ซึ่งกลไกหลักในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคดำเนินการที่ผ่านมาถูกถ่ายทอดในรูปแบบของการประชุมชี้แจงในบุคลากรกลุ่มใหญ่ต้องจัดสรรทั้งงบประมาณและเวลาราชการเพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนั้นผู้พัฒนาระบบ E-course training จึงคาดหวังว่า การใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาทรัพยากรบุคลากรจะช่วยลดข้อจำกัดบางประการและแก้ปัญหาได้

E-course training โปรแกรมการอบรมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์นี้ ได้พัฒนาขึ้นให้มีรูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และถ่ายทอดเนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ฉบับปรับปรุงปี 2561) ทั้ง 7 หมวดเนื้อหา ท่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองพร้อมกับทดสอบความรู้ หากท่านมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรฉบับอิเล็กทรอนิกส์ทันที

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณสถาบันวัคซีนแห่งชาติสำหรับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช้ในการจัดทำ E-course training module และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมแบบ online นี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนด้านวัคซีนของประเทศไทยต่อไป

คู่มือการใช้งานระบบ

รับใบประกาศนียบัตร เมื่อสอบผ่านทุกบทเรียน