Herd Immunity คืออะไร?
อ่าน 22592 ครั้ง

ภูมิคุ้มกันระดับชุมชน Herd Immunity

การให้วัคซีนในแต่ละคนนั้น นอกจากจะส่งผลต่อการป้องกันโรคของคนๆ  นั้นแล้ว ยังทำให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคถึงในชุมชนหรือที่เรียกว่า Herd Immunity ได้ เป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการที่มีจำนวนประชากรในชุมชนมากพอที่จะทำให้ไม่สามารถเพิ่มจำนวนผู้เป็นโรค และแพร่การะจายโรคสู่บุคคลอื่นได้อีก

Herd Immunity จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ โรคนั้นต้องติดต่อจากคนสู่คนเท่านั้น ถ้ามีแหล่งรังโรคที่อื่นนอกเหนือจากในคน ก็ไม่สามารถทำให้เกิด Herd Immunity ได้

Herd Immunity

Herd Immunity

 

»