หน้าหลัก » บทเรียน » รู้ชนิด - รู้ติดตาม » วัคซีนที่มีในกลุ่มเสี่ยง

วัคซีนที่มีในกลุ่มเสี่ยง
อ่าน 8870 ครั้ง

วัคซีนและอิมมูโนโกลบูลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine and Immune globulin)

rabies

ประเภทวัคซีน

ปัจจุบันมี 4 ชนิด คือ

 1. วัคซีนเซลเพาะเลี้ยง
 2. วัคซีนไข่เป็ดฟักบริสุทธิ์
 3. Equine rabies immune globulin (ERIG)
 4. Human rabies immune globulin (HRIG)
รูปแบบวัคซีนและขนาดที่ใช้
เป็นวัคซีนที่ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ หรือในผิวหนัง
ระยะเวลาที่ใช้
 • การฉีดให้เพื่อป้องกันโรคล่วงหน้า (pre-explosure prophylaxis) ฉีดขนาด 0.5 มล. หรือ 1 มล.เข้ากล้ามเนื้อแล้วแต่ชนิดของวัคซีน หรือขนาด 0.1 มล.เข้าชั้นในหนัง ในวันที่ 0, 7, 21 (หรือ 28)
 • การฉีดหลังสัมผัสโรค
  – เข้ากล้ามเนื้อ ขนาด 0.5 มล. หรือ 1 มล.แล้วแต่ชนิดของวัคซีน ในวันที่ 0, 3, 7, 14 และ 28 อาจเหลือ 4 doses ได้ เพราะภูมิคุ้มกันสูงหลังรับ dose ที่ 4
  – เข้าชั้นในผิวหนัง แนะนำให้ฉีดแบบ 2-2-2-0-2 หรือ 2-2-2-0-2 ใช้วัคซีน PVRV (ใช้ 0.1 มล.), PCEC (ใช้ 0.2 มล.) ในวันที่ 0, 3, 7, 14, 30
  การฉีด immune globulin ต้องทดสอบการแพ้ก่อนทุกครั้ง ถ้าแพ้ ERIG ก็เปลี่ยนมาใช้ HRIG แทน
การขึ้นของภมูิคุ้มกัน
หลังจากได้ครบ 3 ครั้ง แล้วมีการสัมผัสโรคให้ฉีดกระตุ้น 1 ครั้งเหมือน pre-explosure prophylaxis

rabiesvaccine

»