หน้าหลัก » บทเรียน » บทที่ 2 รู้ชนิด – รู้ติดตาม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. จำแนกกลุ่มของวัคซีนได้
  2. อธิบายรายละเอียดของวัคซีนแต่ละชนิด ในประเด็นต่างๆได้
  3. บอกข้อห้ามในการให้วัคซีนแต่ละชนิดได้
  4. บอกตารางแผนงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ใช้ในประเทศไทยได้
  5. จัดตารางนัดหมายในกลุ่มผู้มารับบริการล่าช้ากว่ากำหนดได้

รู้ชนิด

รู้ติดตาม