หน้าหลัก » บทเรียน » บทที่ 1 รู้จัก – รู้ฤทธิ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายความหมายของวัคซีนได้
  2. บอกประเภทของวัคซีนได้
  3. อธิบายกลไกการเกิดภูมิคุ้มกันโรคในร่างกาย
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการให้วัคซีนได้
  4. อธิบายความสำคัญและประเด็นสำคัญในเรื่องภูมิคุ้มกันชุมชน (herd immunity) ได้

รู้จัก

รู้ฤทธิ์