หน้าหลัก » บทเรียน » รู้ชนิด - รู้ติดตาม » กำหนดการให้วัคซีนกรณี ล่าช้า ของกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดการให้วัคซีนกรณี ล่าช้า ของกระทรวงสาธารณสุข
อ่าน 34662 ครั้ง

LateVaccine2560

หมายเหตุ

  • เด็กจะได้รับวัคซีนตามตารางนี้ครบภายในระยะเวลา 1 ปี จากนั้นให้วัคซีนต่อเนื่องตามที่กำหนดการให้วัคซีนปกติ
  • วัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กเคยได้รับวัคซีนมาบ้างแล้วและไม่มารับครั้งต่อไปตามกำหนดนัด ให้วัคซีนครั้งต่อไปนั้นได้ทันที่เมื่อพบเด็ก โดยไม่ต้องเริ่มตั้นครั้งที่ 1 ใหม่

* ที่มา : แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค
(ณ วันที่ 9 มกราคม 2560)

»