หน้าหลัก » บทเรียน » รู้จัก - รู้ฤทธิ์ » การสร้างประเภทของภูมิคุ้มกันโรคในร่างกาย

การสร้างประเภทของภูมิคุ้มกันโรคในร่างกาย
อ่าน 63169 ครั้ง

เมื่อแบ่งภูมิคุ้มกันโรคตามชนิดของแหล่งที่มา สามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ

 1. Active naturally acquired immunity คือ การเกิดภูมิคุ้มกันภายหลังการติดเชื้อตามธรรมชาติ
  (natural infection) เช่น โรคหัด อีสุกอีใส
 2. Active artificially acquired immunity คือ การเกิดภูมิคุ้มกันภายหลังการให้วัคซีน
 3. Passive naturally acquired immunity คือ การเกิดภูมิคุ้มกันจากการได้รับภูมิคุ้มกันโดยตรง
  โดยที่ไม่ได้สร้างเอง เช่น ทารกในครรภ์ได้รับภูมิคุ้มกันผ่านทางรก หรือ ถ่ายทอดผ่านทาง
  colostrums ในน้ำนมแม่
 4. Passive artificially acquired immunity คือ การเกิดภูมิคุ้มกันจากการได้รับแอนติบอดี
  เช่น ได้รับเซรุ่ม หรือ gamma globulin (immunoglobulin)

 

การสร้างประเภทของภูมิคุ้มกันโรคในร่างกาย

ACTIVE_IMMUNITY PASSIVE_IMMUNITY

»