หน้าหลัก » บทเรียน » รู้เก็บ - รู้แก้ไข » การควบคุมกำกับอุณหภูมิในตู้เย็น

การควบคุมกำกับอุณหภูมิในตู้เย็น
อ่าน 24441 ครั้ง

การควบคุมกำกับอุณหภูมิในตู้เย็น

ควรบันทึกอุณหภูมิในตาราง/แผนภูมิทุกวันๆละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น(ไม่เว้นวันหยุด) โดยปรับตั้ง Thermostat ให้มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง +2 ถึง +8°Cเพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา และเก็บตาราง/แผนภูมิที่บันทึกอุณหภูมิไว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนเพื่อตรวจสอบการทำงานของตู้เย็นว่าสามารถรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่กำหนด หรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่

3510gfgngngd

ภาพตัวอย่างแบบบันทึกอุณหภูมิแบบ 1 เดือน

»