นพ.ชนินันท์ สนธิไชยและคณะ (เรียบเรียง)
อ.ศยามล รมพิพัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ผู้จัดทำสื่อ)
E-Learning » Chapter 1

1.1 วัตถุประสงค์
อ่าน 16016 ครั้ง

วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถ

  1. อธิบายหลักการพื้นฐานของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันวิทยา
  2. อธิบายกลไกของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน
  3. อธิบายถึงความจำเป็นของการให้วัคซีนตามกำหนด และการฉีดกระตุ้น
  4. อธิบายประเภทของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
  5. อธิบายได้ว่าวัคซีนมีกี่ชนิด สร้างภูมิคุ้มกันโรคโดยวิธีใด และมีกลไกป้องกันโรคอย่างไร
  6. อธิบายและตระหนักถึงประโยชน์ของงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งต่อบุคคลและชุมชน