หน้าหลัก » แหล่งอ้างอิง

แหล่งอ้างอิง

จรุง เมืองชนะ (บรรณาธิการ) (2557). วัคซีน: การวิจัยพัฒนาการผลิต การควบคุมคุณภาพและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค. บันทึกการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 6 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

แผนงานปฏิบัติงานประจำปี 2558. โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

ปรีชา เปรมปรี และกนกทิพย์ ทิพยรัตน์ (บรรณาธิการ). (2551). คู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

วีระชัย วัฒนวีรเดช อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ และกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (บรรณาธิการ) (2554). คู่มือวัคซีน 2012-2013 และปัญหาที่พบบ่อย. กรุงเทพฯ: บริษัทบียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด.

วีระชัย วัฒนวีรเดช อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ และกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (บรรณาธิการ) (2558). คู่มือวัคซีน 2016-2017 และปัญหาที่พบบ่อย. กรุงเทพฯ: บริษัทบียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด.

ศิริรัตน์ เตชะธวัช ปนัดดา สี่สถาพรวงศา ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์ และวรรณภา สกุลพราหม์ (บรรณาธิการ) (2554). คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น ปี 2554. กรุงเทพฯ: บริษัทศรีเมืองการพิมพ์.

ศิริรัตน์ เตชะธวัช (บรรณาธิการ) (2556). มาตรฐานการดำเนินงานด้านคลังและการเก็บรักษาวัคซีน. สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสตนาแห่งชาติ.

ศิริรัตน์ เตชะธวัช และคณะ (บรรณาธิการ) (2558). หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. นนทบุรี: บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด.

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย. 2559. ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ แนะนำโดยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยปี 2559. Available from http://www.pidst.net.html. Retrieved January 2016.

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2557). ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

โอฬาร พรหมาลิขิต อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ และอุษา ทิสยากร. (2558). วัคซีน. กรุงเทพฯ: นพชัยการพิมพ์.

อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ และคณะ (บรรณาธิการ) (2555). หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค. นนทบุรี: บริษัทเลคแอนฟาวเท่น พริ้นติ้ง จำกัด.

CDC General Recommendations on immunization. Available from http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/acip-list.htm. Retrieved October 2015.

Centers for Disease Control and Prevention. (2011).General recommendations on immunization recommendations of the advisory committee of immunization practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep;60 (RR-2) : 1-61.

Centers for Disease Control and Prevention. (2012). Vaccine administration guidelines. Retrieved December 2014. Available from http://www.cdc.gov/vaccines/recs/vac-admin/default.htm.

Taddio A., Appleton M., Bortolussi R., et al. (2010). Reducing the pain of childhood vaccination: an evidence-based clinical practice guideline. Can Med Assoc J.182 (18): E 843-55.

World health organization, Department of immunization, vaccines, and biologicals, family and community health.(2008). Training for mid level managers (MLM) module 1. Cold chain, vaccines and safe – injection equipment management. Switzerland.