หน้าหลัก » แบบทดสอบ บทที่ 5 รู้ภัย – รู้พร้อม

แบบทดสอบ รู้ภัย - รู้พร้อม

แบบทดสอบ รู้ภัย & รู้พร้อม ประกอบด้วย

  • ส่วนที่ 1 คำถามประเภทปรนัย(ถูกผิด) 15 ข้อ
    (ข้อละ 1 คะแนน รวม 15 คะแนน)
  • ส่วนที่ 2  คำถามประเภทจับคู่ 15 ข้อ
    (ข้อละ 1 คะแนน รวม 15 คะแนน)
  • ส่วนที่ 3 ภาวะ anaphylaxis  คำถามประเภทหลายตัวเลือก 3 ข้อ
    (รวม 15 คะแนน)

time15

 

5 อันดับคะแนนสูงสุดแบบทดสอบ รู้ภัย - รู้พร้อม
คะแนนเต็ม 45 คะแนน
อันดับ ID ทำเมื่อ ถูก(ข้อ) คะแนน
Table is loading
No data available