หน้าหลัก » แบบทดสอบ บทที่ 1 รู้จัก – รู้ฤทธิ์

แบบทดสอบ รู้จัก - รู้ฤทธิ์

แบบทดสอบ รู้จัก & รู้ฤทธิ์ ประกอบด้วย

  • ส่วนที่ 1 คำถามประเภทปรนัย(ถูกผิด) ชุดที่ 1 จำนวน 10 ข้อ
    (ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน)
  • ส่วนที่ 2 คำถามประเภทปรนัย(ถูกผิด) ชุดที่ 2 จำนวน 10 ข้อ
    (ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน)
  • ส่วนที่ 3 จับคู่ประเภทวัคซีนให้ถูกต้อง คำถามประเภทจับคู่ จำนวน 6 ข้อ
    (รวม 15 คะแนน)

time10

5 อันดับคะแนนสูงสุดแบบทดสอบ รู้จัก - รู้ฤทธิ์
คะแนนเต็ม 35 คะแนน
อันดับ ID ทำเมื่อ ถูก(ข้อ) คะแนน
Table is loading
No data available