หน้าหลัก » บทเรียน » รู้ภัย-รู้พร้อม » หลักการแปลผลเบื้องต้นจากการตรวจสอบการเกิด AEFI

หลักการแปลผลเบื้องต้นจากการตรวจสอบการเกิด AEFI
อ่าน 7370 ครั้ง

เมื่อพบผู้ป่วยและรายงานตามขั้นตอนแล้ว สิ่งต่อไปที่ผู้ให้บริการควรดำเนินการคือค้นหาจำนวนผู้รับบริการที่ได้วัคซีนร่ามขวด และร่วม lot number กับผู้ที่เกิดอาการ

ดังนั้นหน่วยบริการต้องมีข้อมูลการบันทึกที่ชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะติดตามผู้รับบริการกลุ่มดังกล่าว เมื่อทราบจำนวนผู้รับบริการที่ต้องติดตามแล้ว ผู้ให้บริการต้องติดตามอาการอย่างน้อย 4 สัปดาห์หลังจากผู้รับบริการได้รับวัคซีนไป

ภายหลังการติดตามเมื่อพบกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ ท่านสามารถแปลความเบื้องต้นว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจาการให้วัคซีนหรือไม่ โดยมีข้อพิจารณา ในการแปลผลการตรวจสอบ มีแนวคิดใน 4 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ได้รับวัคซีนเป็นจำนวนมากได้รับวัคซีนจาก ขวดเดียวกันหรือต่างขวดแต่เป็น lot number เดียวกันกับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต แต่ไม่มีผู้ใดมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตเลย การป่วยหรือเสียชีวิตดังกล่าว ไม่น่าจะเกิดจากการได้รับวัคซีน แต่น่าจะเกิดจากสาเหตุอื่นมากกว่า

กรณีที่ 2 ผู้ได้รับวัคซีนขวดเดียวกันกับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต มีอาการเช่นเดียวกับผู้ป่วยมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต แต่ผู้ที่ได้รับต่างขวดแต่เป็น lot number เดียวกับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้ใดมีอาการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต การป่วยและเสียชีวิตดังกล่าวอาจเกิดจากวิธีการให้วัคซีน

กรณีที่ 3 ผู้ได้รับวัคซีนขวดเดียวกันรวมทั้งต่างขวดแต่เป็น lot number เดียวกันกับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต การป่วยหรือการเสียชีวิตดังกล่าวอาจเกิดจากวิธีการให้วัคซีนหรือจากวัคซีนที่ให้

กรณีที่ 4 ผู้ได้รับวัคซีนขวดเดียวกับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้ใดมีอาการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตแต่ผู้ได้รับต่างขวดแต่ lot number เดียวกันกับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต มีอาการเช่นเดียวกับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต การป่วยหรือการเสียชีวิตดังกล่าว อาจจะเกิดจากวัคซีนที่ให้

AEFI

»