หน้าหลัก » บทเรียน » บทที่ 5 รู้ภัย – รู้พร้อม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกความหมายและความสำคัญของอาการภายหลังการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือ AEFI ได้
  2. บอกสาเหตุที่ทำให้เกิด AEFI ได้
  3. จำแนกอาการ AEFI กับวัคซีนแต่ละชนิดได้
  4. อธิบายวิธีการดูแลผู้รับบริการเมื่อเกิดภาวะ AEFI ที่รุนแรงได้
  5. บอกหลักการเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการเพื่อรองรับ AEFI ได้
  6. อธิบายหลักการรายงานและแปลผลเบื้องต้นในกรณีที่เกิด AEFI ได้
  7. อธิบายวิธีการสื่อสารกับชุมชนเมื่อเกิด AEFI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้ภัย

รู้พร้อม