หน้าหลัก » บทเรียน » บทที่ 4 รู้วิธีการ(ให้) – รู้ดูแล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกหลักการประมาณการวัคซีนและการเตรียมกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการได้
  2. บอกหลักการจัดหน่วยบริการทั้งภายในสถานบริการและการให้บริการวัคซีนนอกสถานที่ได้
  3. อธิบายวิธีการประเมินความพร้อมในการได้รับวัคซีนของผู้มารับบริการได้อย่างครอบคลุม
  4. อธิบายวิธีการให้วัคซีนในแต่ละช่องทางได้
  5. อธิบายวิธีการดูแลเบื้องต้นหลังให้บริการวัคซีนได้

รู้วิธีการให้

รู้ดูแล