หน้าหลัก » คณะผู้จัดทำ

คณะผู้จัดทำ GURU VACCINE

โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” 

[National Vaccine Institute (Public Organization)] หรือที่รู้จักกันในนาม  NVI  เป็นสถาบันหลักในการบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน เพื่อให้มีวัคซีนคงคลังเพียงทุกสถานการณ์ทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน ภารกิจหนึ่งของ  NVI  คือเป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัคซีน รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ   ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร

NurseTU

“คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

[ Faculty of Nursing ] เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในการผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่สังคม และใช้ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ยังเป็นศูนย์วิจัยทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ