หน้าหลัก » บทเรียน » รู้ภัย-รู้พร้อม » กลุ่มอาการอื่นๆ 11 อาการ

กลุ่มอาการอื่นๆ 11 อาการ
อ่าน 10015 ครั้ง

กลุ่มอาการอื่นๆ 11 อาการ ได้แก่

 1. ไข้ (fever) มีอาการไข้โดยไม่พบสาเหตุอื่น อาจเกิดไข้สูง 38.5 องศาเซลเซียส นานเกิน 3 วัน หรือพบไข้สูงมากกว่า 39.5 องศาเซลเซียสตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป พบได้บ่อยหลังจากได้รับวัคซีน DTP 1-2 วัน และถ้าได้รับ Measle, MR หรือ MMR เกิดขึ้นหลังได้รับ 6-12 วัน
 2. อาการหน้ามืดเป็นลม ตัวอ่อน(Hypotonic hyporesponsive episode: HHE) หมายถึงมีอาการเกิดขึ้นฉับพลัน อาจเป็นเพียงชั่วคราวหรือหายได้เอง มีอาการเหล่านี้ครบทั้ง 3 อาการคือ กล้ามเนื้ออ่อนแรง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าลดลง ซีดหรือเขียว พบได้หลังจากได้รับวัคซีน DTP ภายใน 2 วัน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใน 12 ชั่วโมง
 3. Persistent crying อาการร้องนานอย่างน้อย 3 ชั่วโมง อาจมีการกรีดร้องเป็นครั้งคราว ส่วนใหญ่จะหยุดร้องเอง มักเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับ DTP, Pertussis
 4. อาการปวดข้อ (Arthalgia) ส่วนใหญ่เป็นการปวดข้อเล็กๆ เช่นข้อนิ้วมือ นิ้วเท้า โดยไม่มีอาการบวมแดง อาจเป็นนานเกิน10 วัน อาการนี้หายได้เอง มักเกิดขึ้นหลังได้รับ Rubella, MMR หรือ MR ประมาณ 1-3 สัปดาห์
 5. ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ (Lymphadenitis) หมายถึงภาวะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ต่อมน้ำเหลืองโตอย่างน้อย 1 ที่ ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 เซนติเมตร หรือมีรูเปิดเชื่อมผิวหนังและต่อมน้ำเหลืองที่อักเสบ ส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากได้รับ BCG ภายใน 2-6 เดือน มักเป็นข้างเดียวกับที่ฉีด และพบบ่อยเป็นต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ ในกรณีที่มีการยึดติดผิวหนังกับต่อมน้ำเหลืองและมีน้ำเหลืองไหลออกมา ต้องรักษาด้วยการดูดออก และให้ฉีด anti TB drug ฉีดรอบๆบริเวณที่มีการอักเสบ
 6. Disseminated BCG-infection เป็นภาวะที่มีการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ BCG ไปทั่วร่างกาย ตรวจพบต่อมน้ำเหลืองโตในหลายบริเวณของร่างกาย เกิดขึ้นได้ภายใน 1-12 เดือนหลังได้รับวัคซีน
 7. กระดูกอักเสบหรือกล้ามเนื้ออักเสบ (Osteitis/Osteomyelitis) หมายถึงมีภาวะกระดูกอักเสบ จากการได้รับ BCG เกิดขึ้นได้ภายใน 1-12 เดือนหลังได้รับวัคซีน
 8. Thrombocytopenia มีเกล็ดเลือดต่ำกว่า 50,000 เซล/ลบ.มล. มีจุดจ้ำเลือดตามผิวหนัง เลือดออกง่าย พบได้หลังได้รับวัคซีน MMR, Measles 2-5 สัปดาห์
 9. Sepsis หมายถึงภาวะที่มีการเจ็บป่วยรุนแรงแบบเฉียบพลันเนื่องมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ตรวจพบเชื้อในกระแสโลหิต มีไข้สูง มีการติดเชื้อหลายระบบ มักเกิดภายใน 5 วันหลังได้รับวัคซีน เกิดได้กับวัคซีนทุกชนิด จัดเป็นอาการที่รุนแรงและต้องรีบรายงาน
 10. Toxic shock syndrome หมายถึงกลุ่มอาการที่มีไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับอาเจียน ถ่ายเหลวเป็นน้ำ เกิดขึ้นได้หลังได้รับวัคซีนภายใน 2-3 ชั่วโมง อาจทำให้เสียชีวิตจากอาการ shock ภายใน 24-48 ชั่วโมง เป็นอาการที่รุนแรงต้องรีบรายงานเช่นกัน
 11. Injection reaction ไดังที่ได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วในเนื้อหาสาเหตุของ AEFI

 

etcEffect

»